Pharmacy Team

John Adams (m)

Senior Pharmacist

Head of Pharmacy – H&F Partnership

 

Romil Mandvia (m)

Pharmacist

Amanjit Kaur (f)

Pharmacist Administrator